جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آباده

آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز آباده


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٤٣

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آباده (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر آباده)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آباده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آباده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
میهن دوستی، دسته و گروه نمی خواهد! این خواستی همه گیر است؛ كه اگر جز این باشد باید در شگفت بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آباده

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آباده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آباده ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آباده (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آباده ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آباده ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٢:٤١١٢:٥٩:٤٠١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:٤٤٠٠:١٧:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣١:٣٢١٢:٥٩:٢٥١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٢٥٠٠:١٧:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٠:٢٤١٢:٥٩:١١١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٠٧٠٠:١٧:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٩:١٦١٢:٥٨:٥٧١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٨:٠٩١٢:٥٨:٤٤١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:٣١٠٠:١٦:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٧:٠٣١٢:٥٨:٣١١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:١٣٠٠:١٦:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٥:٥٨١٢:٥٨:١٨١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٥٥٠٠:١٥:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٨:٠٦١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٥:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٣:٤٩١٢:٥٧:٥٤١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:١٩٠٠:١٥:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٢:٤٦١٢:٥٧:٤٣١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٠٢٠٠:١٥:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢١:٤٣١٢:٥٧:٣٢١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٤٤٠٠:١٤:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥٧:٢١١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٢٧٠٠:١٤:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٩:٤١١٢:٥٧:١١١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:١٠٠٠:١٤:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٨:٤١١٢:٥٧:٠٢١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٥٣٠٠:١٣:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٧:٤٢١٢:٥٦:٥٣١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٣٦٠٠:١٣:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٦:٤٤١٢:٥٦:٤٤١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:١٩٠٠:١٣:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٦:٣٦١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٠٢٠٠:١٣:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٤:٥٢١٢:٥٦:٢٩١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:٤٦٠٠:١٢:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٣:٥٧١٢:٥٦:٢٢١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٢٩٠٠:١٢:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٣:٠٣١٢:٥٦:١٦١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:١٣٠٠:١٢:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٢:١٠١٢:٥٦:١٠١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٢:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١١:١٨١٢:٥٦:٠٥١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٤٠٠٠:١١:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٠:٢٨١٢:٥٦:٠٠١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٢٤٠٠:١١:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٩:٣٩١٢:٥٥:٥٦١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠٧٠٠:١١:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٥١٠٠:١١:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١١:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٥:٤٨١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٠:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٥:٤٦١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:٠١٠٠:١٠:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥٥:٤٥١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آباده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آباده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آباده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آباده

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آباده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آباده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آباده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آباده

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر آباده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آباده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آباده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آباده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آباده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آباده

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر آباده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آباده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آباده

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٠:١١١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:١٥٠٠:٠٩:٤٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٦:٠٦١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٥٥٠٠:٠٩:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٦:١١١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٣٥٠٠:٠٩:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٦:١٧١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:١٥٠٠:٠٩:٤٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٦:٢٣١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٥٤٠٠:٠٩:٣٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٦:٣٠١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٣٣٠٠:٠٩:٣٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥٦:٣٧١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:١١٠٠:٠٩:٤٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٦:٤٤١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٤٨٠٠:٠٩:٤١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥٦:٥٢١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:٢٥٠٠:٠٩:٤٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:٠١٠٠:٠٩:٤٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٦:٢٠١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:٠٩:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٦:٠٥١٢:٥٧:١٨١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:١١٠٠:٠٩:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٥:٥١١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٤٥٠٠:٠٩:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٥:٣٩١٢:٥٧:٣٨١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:١٨٠٠:١٠:٠٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٥:٢٨١٢:٥٧:٤٨٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٥٠٠٠:١٠:٠٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٥:١٨١٢:٥٧:٥٨٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٠:٢١٠٠:١٠:١٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٥:١٠١٢:٥٨:٠٩٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٥٢٠٠:١٠:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٥:٠٤١٢:٥٨:٢٠٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٢١٠٠:١٠:٢٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٤:٥٩١٢:٥٨:٣٢٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٠:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٤:٥٥١٢:٥٨:٤٣٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:١٧٠٠:١٠:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٤:٥٣١٢:٥٨:٥٥٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٤٣٠٠:١٠:٥٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٤:٥٢١٢:٥٩:٠٧٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٠٨٠٠:١١:٠١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٤:٥٣١٢:٥٩:٢٠٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١١:١١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٤:٥٥١٢:٥٩:٣٢٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٥٥٠٠:١١:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٤:٥٩١٢:٥٩:٤٥٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:١٧٠٠:١١:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٥:٠٤١٢:٥٩:٥٨٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٣٨٠٠:١١:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٥:١٠١٣:٠٠:١١٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١١:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٥:١٨١٣:٠٠:٢٤٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:١٥٠٠:١٢:٠٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٥:٢٦١٣:٠٠:٣٧٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٣٢٠٠:١٢:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٥:٣٧١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٢:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٥:٤٨١٣:٠١:٠٣٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٠٢٠٠:١٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آباده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آباده شهر آباده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آباده شهر آباده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آباده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آباده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آباده

آباده شهری در استان فارس و مرکز شهرستان آباده است. شهرستان آباده در شمالی‌ترین نقطه استان فارس قرار دارد

شهر آباده در ویکیپدیا

شهر آباده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آباده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آباده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آباده بر روی نقشه

شهر آباده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آباده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آباده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آباده
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آباده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر آباده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آباده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آباده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آباده رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آباده
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ آباده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آباده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آباده دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آباده
زمان پخش اذان زنده به افق آباده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آباده
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آباده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آباده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو