کلمات درخشان امامان معصوم (علیهم السلام)درباره نماز

کلمات درخشان امامان معصوم (علیهم السلام)درباره نماز

1-   رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): یا علی اذان نور است.
2-   رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): شیطان از صدای اذان فرار می کند.
3-   پیامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): اذان گویان امت من با پیامبران و راستگویان و شهیدان برانگیخته می شوند.
4-   امام علی (عليه السلام): اذان گویان در روز رستاخیز با سربلندی وارد می شوند.
5-   هرکس صاحب فرزندی شد در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگوید زیرا این کار نوزاد را از شر شیطان حفظ می کند.
6-   امام کاظم (عليه السلام): در خانه خود اذان بگو تا شیطان از انجا بگریزد و کودکان را با اذان گویی آشنا کنید.
7-   رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): نمازجماعت بیست و پنج برابر نماز فرادی فضیلت دارد.
8-   صفهای نمازجماعت را هماهنگ و منظم نمائید تا دلهایتان متعادل شود.
9-   نخستین چیزی که زا بنده حسابرسی می شود نماز است.
10-   رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): کسیکه نماز را سبک شمارد از من نیست و او در حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد.

11-   امام صادق (عليه السلام): کسی که دوست دارد بداند نمازش پذیرفته شده یا نه؟ باید بداند آیا نمازش او را از زشتیها و بدیها دور کرده است؟
12-   امام علی (عليه السلام): دزدترین مردم کسی است که از نماز خود بدزدد.
13-   امام سجاد (عليه السلام): هنگامیکه به نماز می ایستی طوری آن را بجای آور که گویی آخرین نماز را می خوانی.
14-   امام صادق (عليه السلام): شیعیان ما را در اوقات نماز بیازمائید که چگونه بر خواندن نماز در اول وقت همت می گمارند.
15-   امام مجتبی (عليه السلام): عابدتر از حضرت فاطمه (عليها السلام) کسی در دنیا نبود آنقدر به عبادت می ایستاد تا قدمهایش ورم می کرد.
16-   رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): دنیا، ساعت و لحظه ای بیش نیست آنرا در راه عبادت خدا بکار گیرید.
17-   امام علی (عليه السلام): به قبولی عمل بیش از اصل عمل توجه داشته باشید.
18-   امام رضا (عليه السلام): هرکس نماز بخواند ولی زکات نپردازد نمازش قبول نمی شود.
19-   رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): کسی که غیبت زن و مرد مسلمانی را بکند تا چهل روز نماز و روزه اش را خدا نمی پذیرد مگر آنکه آن شخص او را ببخشید.
20-   پیامبر اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): هرکس زن بد رفتار و اذیت کننده ای داشته باشد خداوند نماز و کارهای نیک آن زن را نمی پذیرد مرد نیز همچنین است.

21-   امام صادق (عليه السلام): نماز فرزندانی که با خشم به پدر و مادر خود نگاه می کنند قبول نمی شود گرچه والدین نسبت به آنان کوتاهی و ظلمی کرده باشند.
22-   رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): نماز پیمان خداوند است.
23-   پیامبر اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): نماز نور چشم من است.
24-   نماز داروی تکبر است امام علی (عليه السلام): خداوند نماز را واجب کرد تا انسان را از کبر دور کند.
25-   نماز سیمای مکتب است.
26-   پیامبر اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): نماز به منزله پرچم و آرم و نشانه مکتب اسلام است.
27-   نماز پایه و ستون دین است.
28-   پیامبر اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): جایگاه نماز در اسلام به منزله سر نسبت به تن می باشد.
29-   نماز کلید بهشت است.
30-   نماز اساس دین است.

31-   نماز وسیله سنجش مردم است.
32-   نماز اولین سئوال در قیامت است.
33-   نماز گناهان را از بین می برد. در حدیث نماز به نهری تشبیه شده که انسان روزی پنج بار در آن شستشو می کند و دیگر چرکی باقی نمی ماند.
34-   امام صادق (عليه السلام): نماز آخرین سفارش انبیاء است.
35-   امام علی (عليه السلام): ساقترین افراد آنانند که از نمازشان بکاهند و بدزدند.
36-   رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هنگام اذان به بلال می فرمود: ای بلال ما را از غم و اندوه و تلخی رهایی بخش.
37-   امام باقر (عليه السلام): در نماز توجه به خدا داشته باش زیرا از نماز آن مقدار قبول می شود که باتوجه خوانده شود.
38-   رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): دو رکعت نماز کسی که مسواک کند از هفتاد رکعت بدون مسواک بهتر است.
39-   امام رضا (عليه السلام): وضو دل و روح را آماده ایستادن در برابر پروردگار می سازد.
40-   بهترین نماز آن است که قنوتش طولانی تر باشد.

41-   رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): دعای پس از نماز صبح برای زندگی و جلب رزق موثرتر است.
42-   سجده بعد از نماز شکرانه توفیق انجام نماز است.
43-   اولین نماز جماعتی هم که برپا شد به امامت رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و شرکت حضرت علی (عليه السلام) و حضرت خدیجه و جعفر طیار (برادر حضرت علی (عليه السلام)) بود.
44-   حضرت علی (عليه السلام): بهترین اوقات خود را برای نماز قرار بده.


منبع: چهارصد سخن پیرامون نماز

گردآورنده: سیدجواد بهشتی


داستانهای شنیدنی از نماز
پیامهای آسمانی و بزرگان درباره نماز

Related Posts