زیر شاخه های این دسته

اخبار اذانگو

امکان پخش ادعیه ماه های مبارک رجب و شعبان بصورت اتوماتیک

امکان پخش ادعیه ماه های مبارک رجب و شعبان بصورت اتوماتیکبا توجه به تقاضای استفاده کنندگان بخصوص مساجد ، امکان انتخاب ادعیه ماه های رجب و شعبان جهت پخش آنها بعد از اذان یا پخش دستی محیا گردید . امکان ارتقاء برنامه برای نسخه های 128 به بالا وجود داردتصویر منو :به نمونه دعاهای ماه های رجب و شعبان که در داخل دستگاه اذان گو گنجانده شده گوش دهید.صلوات مخصوص ماه شعبان :
  1523 بازدید