۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰-۸۸۹۲۷۸۴۵

تاییدیه صحت محاسبات اوقات شرعی

محاسبه گر جهانی اوقات شرعی

تاییدیه صحت محاسبات اوقات شرعی

صحت محاسبات "سیستم محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" که در کلیه محصولات اذانگوی اتوماتیک این شرکت شامل دستگاه اذان گوی اتوماتیک، ساعت و نمایشگر اوقاتشرعی استفاده گردیده است از طرف موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بعنوان تنها مرجع رسمی محاسبات تقویم و اوقات شرعی شیعی در جهان مورد تائید قرار گرفته است. در زیر تصویر نامه تاییدیه قابل مشاهده می باشد.

 

تاییدیه سیستم محاسبه گر جهانی اوقات شرعی توسط موسسه ژئوفیزیک

این سیستم برای استخراج اوقاتشرعی بصورت جدول ذخیره شده ساعت شرعی عمل نمیکند و وقت اذان براساس موقعیت جغرافیائی و تاریخ ماهواره ای محاسبه نجومی  میگردد ، لذا نیازی به بروزرسانی سالیانه ندارد و امکان تغییر محل را دارا میباشد .